Important Dates for Kindergarten Families!

Welcome to Kindergarten!

August 28 – Kindergarten Popsicles and Play

Where: Hutchinson Park and Playfield – 59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118
Time: 10 a.m. – 12 p.m.

Come meet the Kindergarten team and other soon to be Emerson Kindergarteners and their families. We will have popsicles, chalk, and bubbles. We cannot wait to meet you and your future Emerson Kindergartener!

*Students must have an adult over the age of 18 with them at all times for this event*

August 30 – Back to School Bash

Where: Emerson Elementary/ Hutchinson Park and Playfield
59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118

Time: 4-6pm

Come meet the Emerson School Community and meet your child’s teacher!

* Students must have an adult over the age of 18 with them at all times for this event*

September 6-8: Family Connection Meetings

Where: Emerson Elementary or via phone or MS Teams

When: Classroom teacher will reach out to schedule a meeting with you. This is a time for you and your kindergartener’s teacher to connect about what kindergarten looks like and how we can best support your child.

September 11 – First day of Kindergarten

Where: Emerson Elementary

When:

  • Student supervision begins at 7:40 a.m.
  • Class starts at 7:55 a.m.
  • Student dismissal is at 2:25 p.m.

Ku Soo Dhawoow Dugsiga barbaarinta:!

Agoosto 28-keeda- waa malinta Kindergarten ee ciyaarta iyo jalaatada

Halkee: Hutchinson Park iyo garoonka ciyaaraha-59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118
Waqtiga: 10 subaxnimo – ilaa 12 galabnimo

Kaalay la kulan kooxda Kindergarten iyo kuwa kale dhawaan si aad u noqoto Kindergarteners Emerson iyo qoysaskooda. Waxaan yeelan doonaa popsicles, tamaashiir, iyo goobooyin. Ma sugi karno inaan kula kulano adiga iyo mustaqbalkaaga Dugsiga barbaarinta Emerson! *** Ardaydu waa inay la joogaan qof weyn oo ka weyn da’da 18 mar kasta dhacdadan ***

30-ka Agoosto- Ku-noqoshada Dugsiga Bash

Halka: Dugsiga Hoose ee Emerson/Hutchinson Park iyo garoonka-ciyaarta-59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118
Waqtiga: 4-6 galabnimo

Kaalay la kulan Dugsiga Emerson oo la kulan macalinka ilmahaaga! Macluumaad dheeraad ah oo iman doona Agoosto *** Ardaydu waa inay la joogaan qof weyn oo ka weyn da’da 18 mar kasta dhacdadan

Sebtembar 6, 7, 8-aad- Kulamada Isku xirka Qoyska

Halka: Dugsiga Hoose ee Emerson ama telefoon ama kooxaha MS

Goorma: Macallinka fasalka ayaa la soo xiriiri doona si uu ballan kula yeesho

Tani waa wakhti adiga iyo macalinka xanaanadaada aad kala xidhiidhi lahaydeen waxa uu u egyahay
kindergartenka iyo sida ugu wanaagsan ee aan u taageeri karno ilmahaaga.

Sebtembar 11-keeda maalinta koowaad ee barbaarinta

Halka: Dugsiga Hoose Emerson Goorma: Kormeerka ardaygu waxa uu bilaabmayaa 7:40 subaxnimo, fasalku waxa uu bilaabmayaa 7:55 subaxnimo, ardayguna waa 2:25 galabnimo


ወደ ኪንደርጋርደን እንኳን በደህና መጡ

ኦገስት 28 – የመዋለ ሕጻናት ፖፕሲልስ እና ጨዋታ

የት፡ ሃቺንሰን ፓርክ እና ፕሌይፊልድ- 59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118
ሰዓት፡ 10፡00 – 12፡00
ኤመርሰን መዋለ ህፃናት እና ቤተሰቦቻቸው ለመሆን ከመዋዕለ ህጻናት ቡድን እና ከሌሎች ጋር ይገናኙ። ፖፕሲልስ፣
ኖራ እና አረፋ ይኖረናል። እርስዎን እና የወደፊትዎን ኢመርሰን መዋለ ህፃናትን ለማግኘት መጠበቅ አንችልም! ***
ተማሪዎች ለዚህ ክስተት በማንኛውም ጊዜ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ አዋቂ ከእነርሱ ጋር ሊኖራቸው ይገባል ***

ኦገስት 30 – ወደ ትምህርት ቤት መመለሻ ባሽ

የት፡ ኤመርሰን አንደኛ ደረጃ/ሃቺንሰን ፓርክ እና የመጫወቻ ሜዳ – 59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St,
Seattle, WA 98118
ሰዓት፡ 4-6pm
ይምጡ የኤመርሰን ትምህርት ቤት ማህበረሰብን ያግኙ እና የልጅዎን አስተማሪ ያግኙ! በነሐሴ ወር ተጨማሪ መረጃ
ይመጣል *** ተማሪዎች ለዚህ ክስተት በማንኛውም ጊዜ ከ18 ዓመት በላይ የሆነ አዋቂ ከእነርሱ ጋር ሊኖራቸው
ይገባል ***

ሴፕቴምበር 6፣ 7፣ 8ኛ- የቤተሰብ ግንኙነት ስብሰባዎች

የት፡ ኤመርሰን አንደኛ ደረጃ ወይም በስልክ ወይም በኤምኤስ ቡድኖች
መቼ፡ የክፍል መምህር ከእርስዎ ጋር ስብሰባ ለማድረግ ቀጠሮ ይይዛል
ይህ ጊዜ ለእርስዎ እና የመዋዕለ ሕፃናትዎ መምህር መዋለ ሕጻናት ምን እንደሚመስሉ እና ልጅዎን እንዴት በተሻለ
ሁኔታ መደገፍ እንደምንችል የሚገናኙበት ጊዜ ነው።

ሴፕቴምበር 11 – የመዋዕለ ሕፃናት የመጀመሪያ ቀን

የት: ኤመርሰን አንደኛ ደረጃ
መቼ፡ የተማሪ ቁጥጥር በ7፡40am ይጀምራል፣ ክፍል በ7፡55am ይጀምራል፣ እና የተማሪ መባረር በ2፡25 ፒኤም ላይ
ነው።


Chào mừng đến với lớp mẫu giáo: Để Dành Các Ngày Này!

Ngày 28 tháng 8- Mẫu Giáo Ăn kem Popsicles và vui chơi

Ở đâu: Công Viên Hutchinson Park and Playfield- 59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118

Thời gian: 10 giờ sáng đến -12 giờ trưa

Hãy đến gặp đội ngũ giáo viên Mẫu giáo và những người khác sắp trở thành Học sinh Mẫu giáo Emerson và gia đình của họ. Chúng ta sẽ có kem que, phấn vẽ và bong bóng. Chúng tôi rất nóng lòng được gặp bạn và Học sinh Mẫu giáo Emerson tương lai của bạn! *** Học sinh phải luôn có người lớn trên 18 tuổi đi cùng trong sự kiện này ***

Ngày 30 tháng 8- Ngày Gặp Gỡ Trò Chuyện

Địa điểm: Trường Tiểu học Emerson/ công viên Hutchinson Park and Playfield- 59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118

Thời gian: 4-6 giờ chiều

Hãy đến gặp Cộng đồng Trường Emerson và gặp giáo viên của con bạn! Thông tin thêm sẽ có vào tháng 8 *** Học sinh phải luôn có người lớn trên 18 tuổi đi cùng khi tham gia sự kiện này ***

Ngày 6, 7, 8 tháng 9- Họp mặt kết nối gia đình

Ở đâu: Trường tiểu học Emerson hoặc qua điện thoại hoặc trực tuyến qua MS Teams Khi nào: Giáo viên chủ nhiệm sẽ liên hệ để sắp xếp một cuộc họp với bạn Đây là thời gian để bạn và giáo viên mẫu giáo của bạn kết nối với nhau để tìm hiểu thêm về lớp mẫu giáo và cách chúng tôi có thể hỗ trợ con bạn tốt nhất. Ngày 11 tháng 9 – Ngày đầu tiên đi học Mẫu giáo Ở đâu: Trường tiểu học Emerson Thời gian: Giám sát học sinh bắt đầu lúc 7:40 sáng, lớp học bắt đầu lúc 7:55 sáng và học sinh ra về lúc 2:25 chiều


Bienvenido a Kindergarten: ¡Reserve la fecha!

28 de agosto- Paletas para kinder y juegos

Dónde: Hutchinson Park and Playfield- 59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118 Hora: 10am- 12pm Venga a conocer al equipo de Kindergarten y a otros que pronto serán Emerson Kindergarteners y sus familias. Tendremos paletas, tiza y burbujas. ¡Estamos ansiosos por conocerlo a usted y a su futuro Emerson Kindergartener! Los estudiantes deben tener un adulto mayor de 18 años con ellos en todo momento para este evento ***

30 de agosto- Fiesta de regreso a clases

Dónde: Emerson Elementary / Hutchinson Park and Playfield- 59th Ave S & S Norfolk St, 5801 S Pilgrim St, Seattle, WA 98118 Hora: 4-6pm ¡Venga a conocer a la comunidad escolar de Emerson y conozca al maestro de su hijo! Más información en agosto *** Los estudiantes deben tener un adulto mayor de 18 años con ellos en todo momento para este evento ***

6, 7, 8 de septiembre- Reuniones de Family Connection

Dónde: Emerson Elementary o por teléfono o MS Teams Cuándo: El maestro del aula se comunicará con usted para programar una reunión con usted Este es un momento para que usted y el maestro de su hijo de kindergarten se conecten sobre cómo se ve el kindergarten y cómo podemos apoyar mejor a su hijo.

11 de septiembre- Primer día de Kindergarten

Dónde: Escuela Primaria Emerson Cuándo: La supervisión del estudiante comienza a las 7:40 a.m. , la clase comienza a las 7:55 a.m. y la salida del estudiante es a las 2:25 p.m.